Barn og unge som treng hjelp?

Det skal vera trygt og godt å veksa opp i Time kommune. Av og til oppstår likevel utfordringar som gjer at ikkje alle har det så bra. I vår kommune følgjer me BTI-modellen for å sikre at barn og unge får den hjelpa dei treng.

Er du bekymra for eit barn eller ein ungdom? Anten uroa er sterk eller svak – gjer noko med det!

Ved mistanke om vald eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 02800 , Barnevernstenesta 905 37 185 eller Barnevernvakten (kveld, helg og høgtid) 905 41 321.